Paraphrase"In the language class, there were more than twice as many female students as there were male students."

· Paraphrase câu writing task 1- academic

Bên cạnh Paraphrase"In the language class, there were more than twice as many female students as there were male students.", IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

  • The number of female students in the language class was twice as much as that of male students   >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng từ "twice" tiếng anh
  • The language class had a higher number of female students, more than two times the number of male students.
  • The number of male students in the language class was less than half of that of female students.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng từ "half" tiếng anh 
  • The female student population in the language class was more than double that of male students.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng từ "DOUBLE" tiếng anh
  • In the language class, the female student count was more than twice that of male students.
  • Twice as many females as males were enrolled in the language class.
  • The number of female students in the language class outnumbered that of male students by more than two-fold.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng OUTNUMBER trong tiếng anh
  • The language class consisted of a female majority, with more than twice the number of male students.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE