Cách dùng từ "half" tiếng anh

· Vocabulary

I. Dùng "half" như noun (danh từ)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Số nhiều của half là halves 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • I broke the chocolate into halves - here's your half
  • IELTS TUTOR giải thích: ở đây halves là danh từ số nhiều của half & half ở đằng sau cũng đóng vai trò noun , câu này mang ý nghĩa: tôi bẻ thanh sôcôla này làm hai nửa - đây là nửa của anh
 • John and Liz shared the prize money between them - John used his half to buy a word processor
  • IELTS TUTOR giải thích: John và Liz chia nhau tiền thưởng - John dùng nửa của mình để mua một máy xử lý văn bản

II. Dùng "half" như pronoun (đại từ)

IELTS TUTOR có hướng dẫn Cách dùng ĐẠI TỪ (PRONOUN)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • half of six is three
  • IELTS TUTOR giải thích: một nửa của sáu là ba
 • half of these officers are majors
  • IELTS TUTOR giải thích: một nửa số sĩ quan này là thiếu tá
 • out of fifty candidates , half stand for the communist party
  • IELTS TUTOR giải thích: trong số năm mươi ứng cử viên, một nửa đại diện cho đảng cộng sản

III. Dùng "half" như adj (tính từ)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • half the work is already finished
  • IELTS TUTOR giải thích: ở đây half là adj, ý là một nửa công việc đã xong rồi
 • they spent half the time looking for a parking space
  • IELTS TUTOR giải thích: họ mất một nửa thời gian để tìm chỗ đỗ xe
 • her house is half a mile down the road
  • IELTS TUTOR giải thích: nhà ba ta ở phía cuối đường cách đây nửa dặm

IV. Dùng "half" như adv (trạng từ), mang nghĩa 1 nửa, dở dang

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • half crying , half laughing
  • IELTS TUTOR giải thích: half ở đây là adv, ý câu này là nửa khóc nửa cười, dở khóc dở cười
 • half full
  • IELTS TUTOR giải thích: đầy một nửa
 • half cooked
  • IELTS TUTOR giải thích: chín dở
 • half built
  • IELTS TUTOR giải thích: xây dở
 • to be half awaken
  • IELTS TUTOR giải thích: nửa thức, nửa ngủ
 • I'm half inclined to agree
  • IELTS TUTOR giải thích: tôi nửa muốn đồng ý nửa không

V. Dùng "half" như Pre-determiners (từ chỉ định)

IELTS TUTOR hướng dẫn rất kĩ Cách dùng Pre-determiners (từ chỉ định)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Her bus will arrive in half an hour.
  • IELTS TUTOR giải thích: ở đây half là từ chỉ định, ý nói xe buýt thì tới trong vòng 1/2 giờ nữa 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK