Paraphrase"In many countries, people can eat a wide variety of food grown in other areas today. As a result, they eat more food from other regions than local food."IELTS WRITING TASK 2

· Paraphrase câu writing task 2,Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase"In many countries, people can eat a wide variety of food grown in other areas today. As a result, they eat more food from other regions than local food."IELTS WRITING TASK 2, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Kiến thức liên quan

II. Paraphrase"In many countries, people can eat a wide variety of food grown in other areas today. As a result, they eat more food from other regions than local food."IELTS WRITING TASK 2

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Many countries have access to a diverse range of food from other regions, causing them to consume more non-local food.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Phân biệt "access" dùng như danh từ & động từ
  • People in many countries consume more food from other regions than locally grown produce.
  • In numerous countries, non-local food is becoming more prevalent in people's diets than local food.
  • The availability of a variety of food from other areas has led people in many countries to eat more non-local food.
  • It is common for people in many countries to eat a greater quantity of food from other regions than locally sourced food.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE