Paraphrase"art (such as painting and music) does not directly improve quality of people's life"IELTS WRITING TASK 2

· Paraphrase,Paraphrase câu writing task 2

Bên cạnh Paraphrase"art (such as painting and music) does not directly improve quality of people's life", IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Kiến thức liên quan

II. Paraphrase"art (such as painting and music) does not directly improve quality of people's life"IELTS WRITING TASK 2

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Art forms like painting and music have no direct impact on enhancing people's lives.
  • People argue that art does not contribute significantly to the improvement of one's quality of life.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Giải thích: Contribute to sth 
  • The impact of art, such as painting and music, on the quality of life is not significant.
  • Some people believe that art, in the form of painting and music, does not have a substantial effect on improving the quality of life.
  • It is commonly believed that art, like painting and music, does not play a direct role in enhancing people's lives.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE