Paraphrase"In 2010, the percentages of both Chinese and Indian city dwellers increased to 60% and 35% respectively"IELTS WRITING TASK 1

· Paraphrase câu writing task 1- academic

Bên cạnh Paraphrase"In 2010, the percentages of both Chinese and Indian city dwellers increased to 60% and 35% respectively"IELTS WRITING TASK 1, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

  • The year 2010 saw a rise in the percentage of urban residents in both China and India, with Chinese and Indian city dwellers accounting for 60% and 35% respectively. >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Paraphrase "ACCOUNT FOR" & "HAVE" (Chiếm/đề cập tỉ lệ p...
  • The urban population in China and India in 2010 amounted to 60% and 35% respectively.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  CÁCH DÙNG TỪ "AMOUNT" TIẾNG ANH
  • 2010 witnessed an increase in the proportion of city dwellers in China and India, reaching 60% and 35% respectively.
  • In 2010, both Chinese and Indian city dwellers accounted for 60% and 35%, respectively, of the total population.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE