Paraphrase"used to have a dream that"(Diễn đạt"đã từng mơ rằng"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5), IELTS TUTOR Paraphrase"used to have a dream that"(Diễn đạt"đã từng mơ rằng"tiếng anh)

I. Kiến thức liên quan

II. Paraphrase"used to have a dream that"(Diễn đạt"đã từng mơ rằng"tiếng anh)

IELTS TUTOR lưu ý:

  • I once dreamed that one day I might be able to take part in the concert of my Korean idols and sing along to their songs with thousands of fans, which provided me a great motivation to try my best in studying.
  • I always dreamed of the day when I could attend my Korean idols' concert and sing their songs with thousands of fans, which inspired me to study hard.
  • I envisioned myself one day being at a concert of my Korean idols, singing along with thousands of fans, which motivated me to do my best in studying.>> Form đăng kí giải đề thi thật IELTS 4 kĩ năng kèm bài giải bộ đề IELTS SPEAKING quý đang thi (update hàng tuần) từ IELTS TUTOR 
  • I imagined that one day I would be at my Korean idols' concert, singing their songs with thousands of fans, which inspired me to study diligently.
  • My aspiration was to one day attend my Korean idols' concert and sing with thousands of fans, which drove me to put great effort into my studies.
  • I harbored a dream of one day joining my Korean idols' concert and singing along with thousands of fans, which pushed me to work hard in my studies.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Tại sao chọn IELTS TUTOR