13 Cách paraphrase từ "HOPE" tiếng anh

· Vocabulary,Paraphrase

Bên cạnh hướng dẫn rất kĩ Cách học IELTS READING hiệu quả & cách dùng và vị trí của tính từ trong câu, IELTS TUTOR hướng dẫn thêm cách paraphrase từ HOPE trong IELTS, từ này thường xuyên dùng trong IELTS nên mình phải hết sức chú ý nhé

1. Wish

Học kĩ cách dùng câu ước mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn rất kĩ

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • I wish (that) I was/were a bit taller.
 • I wish (that) you were coming with me, Peter.

2. a pipe dream (noun): mơ mộng hão huyền

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Her plans are not realistic - they'll never be more than a pipe dream.

3. Hope and pray that

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • I hope and pray that they let me keep mine

4. to pray hard...cụm này người bản xứ thường dụng, cầu mong, lạy cho sự việc diễn ra

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • She added, "We'll keep our fingers crossed and pray hard for her to come back

5. in the hope that

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • He was keeping communication with his partner in the hope that West had a second heart.

6. (don't) hold out much hope of...không hy vọng gì nhiều

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The report is supposed to be published next month. I don’t hold out much hope though!

7. have (high/great) hopes of ving

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The weather looked good, so we had high hopes for today.

8. look forward to

9. to keep our fingers crossed about sth: idiom

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Let's keep our fingers crossed about the quality control

10. Khác

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Desire IELTS TUTOR xét ví dụ: In my country, I desire that the government will raise individuals’ awareness to use more public transport instead of using own vehicles.

 • Expectation IELTS TUTOR xét ví dụ: In my country, I have an expectation that the government will raise individuals’ awareness to use more public transport instead of using own vehicles.

 • Longing IELTS TUTOR xét ví dụ: In my country, there is a longing for the government to raise individuals’ awareness to use more public transport instead of using own vehicles.

 • Yearning IELTS TUTOR xét ví dụ: In my country, there is a yearning for the government to raise individuals’ awareness to use more public transport instead of using own vehicles.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE