Paraphrase"He is an industrious worker who routinely spends 10 to 12 hours per day on the job."

· Paraphrase câu speaking

Bên cạnh Paraphrase"He is an industrious worker who routinely spends 10 to 12 hours per day on the job." IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Kiến thức liên quan

II. Hướng dẫn

IELTS TUTOR lưu ý:

  • His strong/tireless work ethic is evident in the fact that he puts in 10 to 12 hours of work daily/is exemplified by his daily commitment of 10 to 12 hours to his job.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng từ "Commit" trong Tiếng Anh
  • He is committed to his work and often works 10 to 12 hours per day.
  • His dedication to his work/His perseverance is evident/reflected in the long/lengthy hours he puts in each day, often working up to 10 or 12 hours.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Word form "persist" tiếng anh
  • He is a diligent employee, spending as much as 10 to 12 hours a day at work.
  • He is a hard-working individual who devotes an extensive amount of time to his job, often working 10 to 12 hours a day.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng danh từ"experimentation"tiếng anh
  • His dedication and hard work are apparent in the amount of time he devotes to his job, often working up to 10 or 12 hours a day.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE