Paraphrase"handmade products"tiếng anh

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase từ"handmade products"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Artisanal items
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The artisanal items at the craft fair included hand-crafted pottery and jewelry.
 • Handcrafted goods
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The handmade goods sold at the boutique were made by local artisans.
 • Homemade products
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The farmer's market featured homemade products, such as jams and pickles.
 • Crafted by hand
 • Hand-manufactured items
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The store specialized in hand-manufactured items, like leather bags and shoes.
 • Hand-assembled products
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The workshop produced hand-assembled products, such as wooden toys and puzzles.
 • Handmade crafts
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The Christmas market sold handmade crafts, such as ornaments and wreaths.
 • Artisan-made products
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The website offered artisan-made products, like hand-crafted soap and candles.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK