Paraphrase câu"there are other more urgent fields that require huge financial support"IELTS WRITING TASK 2

· Paraphrase,Paraphrase câu writing task 2

Bên cạnh Paraphrase câu"there are other more urgent fields that require huge financial support"IELTS WRITING TASK 2, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Kiến thức liên quan

II. Paraphrase câu"there are other more urgent fields that require huge financial support"IELTS WRITING TASK 2

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Huge financial support/Greater financial resources is needed/necessary in other more urgent fields.
  • Other fields/areas are in greater need of significant financial support/resources   >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng từ "support" tiếng anh
  • More pressing/Urgent fields require/demand significant financial backing/larger financial support
  • There exist other fields that are in dire need of extensive financial support.
  • Significant financial support is required in other fields that are more urgent.
  • The need for extensive financial support is more pressing in other fields.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE