Paraphrase"global problems"(Diễn đạt"vấn đề toàn cầu"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase"global problems"(Diễn đạt"vấn đề toàn cầu"tiếng anh), IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Global/Worldwide/International Challenges

  • IELTS TUTOR xét ví dụ:                 
   • Addressing global challenges requires international cooperation and innovative solutions.
   • Worldwide challenges in healthcare access call for equitable solutions across borders.
   • International challenges, including cybersecurity threats, require a coordinated global response.
 • Worldwide Issues

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Worldwide issues, such as poverty and climate change, necessitate a unified global response.
 • Global Concerns

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Global concerns, like food security, require comprehensive strategies for long-term solutions.
 • International/Global Predicaments

  • IELTS TUTOR xét ví dụ
   • International predicaments often necessitate diplomacy and collaboration among countries.
   • Global predicaments, such as the refugee crisis, challenge the international community to take action.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE