Cách dùng phó từ"Undoubtedly"tiếng anh

· Adv

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng phó từ"Undoubtedly"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng phó từ"Undoubtedly"tiếng anh

Mang nghĩa"chắc chắn rằng, không còn nghi ngờ gì nữa"

=used to emphasize that something is true

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • She was undoubtedly the best candidate. 
  • The painting is undoubtedly genuine. (IELTS TUTOR giải thích: Bức tranh này chắc chắn là thật)
  • Past chairmen have undoubtedly let things slide. (IELTS TUTOR giải thích: Các vị chủ tịch trước chắc chắn là đã lơ là mọi việc)
  • Undoubtedly, stress has contributed to her health problems.
  • There is undoubtedly a great deal of truth in what he says.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE