Paraphrase từ "friendly" tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh phân tích đề thi thật IELTS WRITING TASK 2 dạng Advantages & Disadvantages, IELTS TUTOR phân tích và cung cấp thêm Paraphrase từ "friendly" tiếng anh

1. Thêm adv trước friendly

exceptionally, extremely, genuinely, really, perfectly, naturally

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Frank was a genuinely friendly sort.

2. amicable (adj) sởi lởi, niềm nở

(relating to behaviour between people that is pleasant and friendly, often despite a difficult situation)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • His manner was perfectly amicable, but I felt uncomfortable.

  3. be/get in with sb

  (to be or become popular or friendly with someone)

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • He's trying to get in with the teachers.

  4. likable

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • He has a likeable and strong personality. (IELTS TUTOR giải thích: Anh ấy có nhân cách đáng yêu và mạnh mẽ) 
  • He's likeable enough, but a bit boring. (IELTS TUTOR giải thích: Anh ta khá dễ thương nhưng hơi tẻ nhạt)

  5. congenial (adj) cùng tính tình, cùng tính chất, hợp nhau, ăn ý nhau, thông cảm nhau, tương đắc

  (friendly and pleasant)

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • congenial company/surroundings
  • Do you find the climate congenial? (IELTS TUTOR giải thích: Khí hậu có hợp với anh không?)
  • They are congenial souls. (IELTS TUTOR giải thích: Họ là những tâm hồn hợp nhau)

  6. genial (adj) vui vẻ, vui tính; tốt bụng, thân ái, ân cần

  (friendly and pleasant)

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The teacher is very genial/has a genial manner.

  7. approachable (adj) dễ gần

  (friendly and easy to talk to)

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • You 're very approachable. (IELTS TUTOR giải thích: Bạn rất dễ gần)
  • I like to think that I am a very approachable manager. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi mong muốn rằng tôi là một trưởng phòng thân thiện)

  8. sociable (adj) chan hoà

  (Sociable people like to meet and spend time with other people)

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Rob's very sociable - he likes parties. (IELTS TUTOR giải thích: I had a headache and I wasn't feeling very sociable)

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Intensive Speaking

  All Posts
  ×

  Almost done…

  We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

  OK