Paraphrase"protect animals"(Diễn đạt"bảo vệ động vật"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase"protect animals"(Diễn đạt"bảo vệ động vật"tiếng anh), IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Safeguard wildlife: IELTS TUTOR xét ví dụ:   It is crucial to take measures to safeguard wildlife from harm and extinction.
  • Preserve animal well-being: IELTS TUTOR xét ví dụ:   Our responsibility is to preserve the well-being of animals and ensure their welfare.
  • Ensure the safety of creatures: IELTS TUTOR xét ví dụ:   We must ensure the safety of all creatures and protect them from harm.
  • Defend animal rights: IELTS TUTOR xét ví dụ:   It is our duty to defend the rights of animals and prevent any form of abuse or mistreatment.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng động từ "defend" tiếng anh
  • Shield the natural habitats of animals: IELTS TUTOR xét ví dụ:   Protecting the natural habitats of animals is vital to their survival.
  • Uphold animal welfare: IELTS TUTOR xét ví dụ:   Upholding animal welfare standards is essential for their protection and humane treatment.
  • Foster the care and protection of wildlife: IELTS TUTOR xét ví dụ:   We should foster a culture of care and protection for wildlife.
  • Guard against harm to animals: IELTS TUTOR xét ví dụ:   We must guard against any harm or threats to the well-being of animals.
  • Promote animal preservation: IELTS TUTOR xét ví dụ:   Promoting animal preservation is essential for maintaining biodiversity and ecological balance.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE