Paraphrase"demand (n)"(Diễn đạt"nhu cầu"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Paraphrase"demand"(Diễn đạt"nhu cầu"tiếng anh)

I. Kiến thức liên quan

II. Paraphrase"demand"(Diễn đạt"nhu cầu"tiếng anh)

IELTS TUTOR lưu ý:

 1. Requirement (n):

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Large stores typically aim to cater to a considerable number of customers with a high requirement for various types of goods.
 2. Need (n):

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Large stores generally strive to accommodate the needs of a substantial number of customers seeking different types of goods.
 3. Desire (n):

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Large stores usually target serving a significant number of customers with a strong desire for various types of goods.
 4. Request (n):

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Large stores usually focus on meeting the requests of a large number of customers who seek different types of goods.
 5. Wish (n):

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Large stores often aim to satisfy the wishes of a considerable number of customers who are in demand for various types of goods.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Tại sao chọn IELTS TUTOR