Paraphrase"exporter"(Diễn đạt"nhà xuất khẩu"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase"exporter"(Diễn đạt"nhà xuất khẩu"tiếng anh) IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • (Overseas) Exporter

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Turkey was the leading exporter in 2010, charting 500 tons in 2010, which doubled that of Argentina and outshone that of Mexico by 50 tons.
 • Exporting nation

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Turkey was the leading exporting nation in 2010, charting 500 tons in 2010, which doubled that of Argentina and outshone that of Mexico by 50 tons.
 • Exporting country

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Turkey was the leading exporting country in 2010, charting 500 tons in 2010, which doubled that of Argentina and outshone that of Mexico by 50 tons.
 • Outbound trader

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Turkey was the leading outbound trader in 2010, charting 500 tons in 2010, which doubled that of Argentina and outshone that of Mexico by 50 tons.
 • International/Cross-border seller

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Turkey was the leading international seller in 2010, charting 500 tons in 2010, which doubled that of Argentina and outshone that of Mexico by 50 tons.
 • Overseas supplier

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Turkey was the leading overseas supplier in 2010, charting 500 tons in 2010, which doubled that of Argentina and outshone that of Mexico by 50 tons.
 • Global distributor

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Turkey was the leading global distributor in 2010, charting 500 tons in 2010, which doubled that of Argentina and outshone that of Mexico by 50 tons.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE