Paraphrase"export (v)"(Diễn đạt"xuất khẩu"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase"export (v)"(Diễn đạt"xuất khẩu"tiếng anh) IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Shipped

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: It is Mexico that shipped around 450 tons of other citrus fruits, the highest figure, compared to other nations in the globe sending out virtually none.
 • Sent abroad

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: It is Mexico that sent abroad around 450 tons of other citrus fruits, the highest figure, compared to other nations in the globe sending out virtually none.
 • Delivered

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: It is Mexico that delivered around 450 tons of other citrus fruits, the highest figure, compared to other nations in the globe sending out virtually none.
 • Dispatched

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: It is Mexico that dispatched around 450 tons of other citrus fruits, the highest figure, compared to other nations in the globe sending out virtually none.
 • Transferred

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: It is Mexico that transferred around 450 tons of other citrus fruits, the highest figure, compared to other nations in the globe sending out virtually none.
 • Shipped overseas

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: It is Mexico that shipped overseas around 450 tons of other citrus fruits, the highest figure, compared to other nations in the globe sending out virtually none.
 • Exported abroad

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: It is Mexico that exported abroad around 450 tons of other citrus fruits, the highest figure, compared to other nations in the globe sending out virtually none.
 • Distributed

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: It is Mexico that distributed around 450 tons of other citrus fruits, the highest figure, compared to other nations in the globe sending out virtually none.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE