Paraphrase"expense"tiếng anh

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase"expense"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Cost: IELTS TUTOR xét ví dụ:   The cost of living in the city is quite high compared to rural areas.
  • Expenditure: IELTS TUTOR xét ví dụ:   They carefully tracked their monthly expenditures to maintain a budget.
  • Outlay: IELTS TUTOR xét ví dụ:   The company made a significant outlay to upgrade its technology infrastructure.
  • Financial burden: IELTS TUTOR xét ví dụ:   The unexpected medical expenses placed a heavy financial burden on the family.
  • Disbursement: IELTS TUTOR xét ví dụ:   The disbursement of funds for the project was approved by the finance department.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE