Paraphrase"convert"tiếng anh

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase"convert"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Transform: IELTS TUTOR xét ví dụ:   The artist used her skills to transform the blank canvas into a vibrant painting.
  • Change: IELTS TUTOR xét ví dụ:   He decided to change his career path and pursue a different profession.
  • Switch: IELTS TUTOR xét ví dụ:   The company plans to switch to renewable energy sources to reduce their carbon footprint.
  • Alter: IELTS TUTOR xét ví dụ:   The architect proposed to alter the design of the building to accommodate more space.
  • Modify: IELTS TUTOR xét ví dụ:   The software engineer suggested modifying the code to improve the program's performance.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE