Cách dùng tính từ"autonomous"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"autonomous"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"autonomous"tiếng anh

1. Mang nghĩa"tự trị, độc lập (quốc gia....)"

=An autonomous country, organization, or group governs or controls itself rather than being controlled by anyone else.

IELTS TUTOR lưu ý:

  • an autonomous republic/state/province 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • They proudly declared themselves part of a new autonomous province
  • a federation of autonomous groups 
  • To impose a regime on an autonomous territory (IELTS TUTOR giải thích: Áp đặt một chính thể cho một lãnh thổ tự trị)
  • Higher education is relatively autonomous from the government.

2. Mang nghĩa"có tính cách độc lập, tự lập không dựa vào/nhờ vả ai (mô tả người)"

=(of a person) able to do things and make decisions without help from anyone else

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Autonomous individuals are those who follow their own courses of action relatively unimpeded by others.
  • Teachers aim to help children become autonomous learners.
  • Autonomous learning is very important for us. (IELTS TUTOR giải thích: Tự học tập là rất quan trọng đối với chúng tôi)

3. Mang nghĩa"xe tự lái, xe không có người lái"

=An autonomous vehicle is one that can control itself, without needing a person to drive it.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • They are trying to develop autonomous vehicles that could be used in combat.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE