Paraphrase"Elderly individuals are always treated with respect by the younger generation"IELTS SPEAKING

· Paraphrase câu speaking

Bên cạnh Paraphrase"Elderly individuals are always treated with respect by the younger generation"IELTS SPEAKING, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Kiến thức liên quan

II. Hướng dẫn

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Young people consistently demonstrate respect towards their elders.
  • Elderly individuals are always held in high regard by the younger generation.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng từ "regard" như danh từ trong tiếng anh
  • The younger generation consistently shows consideration and respect towards the elderly
  • The elderly are always treated with courtesy/dignity and respect by the younger generation.
  • Elders are consistently given the respect and careful attention they deserve by young people.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng động từ "respect" tiếng anh
  • Young people always handle their elders with respect and carefulness.
  • The elderly are consistently shown respect and treated with care by the younger generation.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE