Cách dùng từ "regard" như danh từ trong tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh hướng dẫn các bạn Từ vựng & Cấu trúc qua bài báo Boom! BTS ‘Dynamite’ Video Crushes YouTube Premiere Viewing Record (Variety), IELTS TUTOR giới thiệu Cách dùng từ "regard" như danh từ trong tiếng anh

I. Dùng "regard" như danh từ không đếm được

1. Regard mang nghĩa trân trọng, tôn trọng ai đó

IELTS TUTOR lưu ý:

  • hold sb in high regard: tôn trọng, tôn sùng ai đó 
  • have (no) regard for sb/sth: tôn trọng (hoặc không) cái gì, ai đó 

Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The company holds her in high regard. 
  • He has no regard for other people's feelings.

2. Regard mang nghĩa liên quan (in connection with)

IELTS TUTOR lưu ý:

  • in/with regard to: liên quan đến

Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • I am writing to you with regard to your letter of 15 March.

IELTS TUTOR lưu ý:

  • in this/that regard (in this particular way): trong lĩnh vực này

Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The union is the largest in the country and in this/that regard is best placed to serve its members.

II. Regards luôn dùng số nhiều, nghĩa greetings (lời chúc)

Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Please give/send/convey my regards to your mother if you see her.

III. Cách dùng giới từ "regarding"

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK