Paraphrase"DOUBLE (ADJ)"(Diễn đạt"GẤP ĐÔI"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase"DOUBLE (ADJ)"(Diễn đạt"GẤP ĐÔI"tiếng anh)IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Twice as much/as many
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The number of participants in the survey was twice as many males as females.
 • Two times more
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The male population in the city is two times more than the female population.
 • Duplicate
 • Twofold
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The demand for the product has grown twofold in the last year.
 • Two-fold increase
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: There has been a two-fold increase in the student enrollment.
 • Double (v)
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The number of visitors to the museum doubled in the summer.
 • Doubly
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The income from the new business was doubly that of the old one.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE