Paraphrase"Prioritize/ Focus (v)"(Diễn đạt"ưu tiên, tập trung nguồn lực, sự chú ý....vào"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase"Prioritize/ Focus (v)"(Diễn đạt"ưu tiên, tập trung....vào"tiếng anh) IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Prioritize
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:  Universal issues should be prioritized for more funding from the State instead of concentrating on local natural problems.
 • Direct attention
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:  The State should direct more funding toward universal issues rather than directing its attention to local natural problems.
 • Emphasize
 • Concentrate on
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:  Instead of concentrating on local natural problems, the State should concentrate on allocating more funding to universal issues.
 • Center on
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:  The State should center its funding on universal issues rather than centering it on local natural problems.
 • Place emphasis on
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:  Placing emphasis on allocating more funding to universal issues by the State is more important than placing emphasis on local natural problems.
 • Stress
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:  Stressing the need for more State funding to be directed towards universal issues, rather than stressing local natural problems, is paramount.
 • Put the spotlight on
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:  The State should put the spotlight on allocating more funding to universal issues, rather than putting the spotlight on local natural problems.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE