Paraphrase động từ"confide/talk"(Diễn đạt"tâm sự"tiếng anh)

· Paraphrase

Paraphrase động từ"confide/talk"(Diễn đạt"tâm sự"tiếng anh), IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

1. To whisper

2. To open/bare one's heart to somebody

3. To unburden oneself to somebody

4. To exchange confidences

5. To confide in each other

6. To need someone to talk to

7. To pour my heart out to you

8. To reveal one's soul to sb.

9. To get something off one's chest

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE