Paraphrase"dominate (v)"(Diễn đạt"thống trị"IELTS WRITING TASK 1)

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase"dominate (v)"(Diễn đạt"thống trị"IELTS WRITING TASK 1), IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Control: 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Turkey had significant control over the market share."
 • Lead: 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Turkey led the way in terms of market share."
 • Constitute: 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Turkey's market share constituted a major part of the total."
 • Account for: 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Turkey accounted for a substantial share of the market."
 • Comprise: 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Turkey comprised a significant portion of the market share."
 • Take up: 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Turkey took up a significant portion of the market share."
 • Occupy a prominent position: 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Turkey occupied a prominent position in terms of market share."
 • Take precedence: 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Turkey took precedence in market share."
 • Hold a majority: 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Turkey held a majority of the market share."
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE