Paraphrase"life cycle"(Diễn đạt"vòng đời"IELTS WRITING TASK 1 dạng process)

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase"life cycle"(Diễn đạt"vòng đời"IELTS WRITING TASK 1 dạng process), IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Life Span:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The life span of a butterfly varies depending on the species.

 • Development Phases:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The development phases of a frog involve egg, tadpole, and adult frog.

 • Growth Cycle:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The growth cycle of a catfish involves multiple stages, from hatching to adulthood.

 • Maturation Process:

 • Evolutionary Progression:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The evolutionary progression of a snake is fascinating, with shedding skin as one of its distinctive stages.

 • Life Journey:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The life journey of a penguin in Antarctica is marked by its migration patterns and breeding seasons.

 • Existence Cycle:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The existence cycle of a sea turtle involves nesting on beaches and swimming in the ocean.

 • Natural Development:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The natural development of a bee begins with an egg and progresses through larval and pupal stages.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE