Paraphrase"digital devices"tiếng anh

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase từ"digital devices"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Electronic/High-tech gadgets
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: 
   • He was addicted to his electronic gadgets, especially his smartphone.
   • The high-tech gadgets at the convention impressed the attendees.
 • Technological/Cyber/Online/Smart devices
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: 
   • The company invested heavily in technological devices to improve productivity.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Từ Vựng IELTS Topic TECHNOLOGY
   • The cybersecurity team investigated the cyber devices used in the cyber attack.
   • She used online devices for her virtual meetings.
   • The smart devices in the house were all interconnected and could be controlled by voice commands.
 • Digital tools
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The students used digital tools to enhance their learning experience.
 • Computerized/Electronic equipment
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: 
   • The hospital upgraded its equipment to computerized equipment for better patient care.
   • The office required employees to use electronic equipment for remote work.
 • Automated machines
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The factory replaced manual labor with automated machines to increase efficiency.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE