Paraphrase"different"(Diễn đạt"khác nhau"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Paraphrase"different"(Diễn đạt"khác nhau"tiếng anh)

I. Kiến thức liên quan

II. Paraphrase"different"(Diễn đạt"khác nhau"tiếng anh)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Distinct:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Essentially, men and women are distinct when confronted with anger.
 • Disparate:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: In essence, men and women are disparate when it comes to handling anger.
 • Dissimilar:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Essentially, men and women are dissimilar in their approach to anger.
 • Unalike:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Essentially, men and women are unalike when faced with anger.
 • Contrasting:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Fundamentally, men and women exhibit contrasting behaviors when dealing with anger.
 • Not the same:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: In essence, men and women are not the same when it comes to facing anger.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Tại sao chọn IELTS TUTOR