Paraphrase"determination"(Diễn đạt"sự quyết tâm"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Paraphrase"determination"(Diễn đạt"sự quyết tâm"tiếng anh)

I. Kiến thức liên quan

II. Paraphrase"determination"(Diễn đạt"sự quyết tâm"tiếng anh)

IELTS TUTOR lưu ý:

 1. Perseverance:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Perseverance is one of the crucial keys that leads to success.
 2. Tenacity:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Tenacity plays a crucial role in achieving success.
 3. Endurance:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Endurance is a vital factor on the path to success.
 4. Persistence:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Persistence is a fundamental element for achieving success.
 5. Dedication:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Dedication is indispensable for attaining success.
 6. Commitment:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Commitment is a key determinant of success.
 7. Willpower:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Willpower is pivotal in the journey toward success.
 8. Resolve:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Having a strong resolve is crucial for reaching success.
 9. Resilience:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Resilience is necessary to overcome challenges on the way to success.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Tại sao chọn IELTS TUTOR