Paraphrase"Witnessing the angelic smiles of my children is one of the most heartwarming moments of my life."IELTS SPEAKING

· Paraphrase câu speaking

Bên cạnh Paraphrase"Witnessing the angelic smiles of my children is one of the most heartwarming moments of my life."IELTS SPEAKING, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Kiến thức liên quan

II. Hướng dẫn

IELTS TUTOR lưu ý:

  • I find great happiness in witnessing the innocent and joyful expressions on my children's faces.
  • The sight of my kids' angelic smiles never fails to bring me joy, especially when we're all enjoying a fun moment together.
  • Seeing the innocent and carefree smiles on my kids' faces is a cherished experience that I love to share.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng "to the fullest/to the full" tiếng anh
  • Witnessing the angelic smiles of my children is one of the most heartwarming moments of my life.
  • I feel a sense of warmth and love when I see my children's angelic smiles, which I always cherish.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE