Cách dùng"theme (n)" tiếng anh

· Noun

Bên cạnh hướng dẫn PHƯƠNG PHÁP HỌC IELTS WRITING HIỆU QUẢ, IELTS TUTOR hướng dẫn thêm Cách dùng"theme (n)" tiếng anh

I. "theme"là danh từ đếm được

II. Cách dùng

1. Mang nghĩa"đề tài, chủ đề (của một câu chuyện, bài viết..)"

=A theme in a piece of writing, a talk, or a discussion is an important idea or subject that runs through it/A theme in an artist's work or in a work of literature is an idea in it that the artist or writer develops or repeats.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The theme of the summit was women as 'agents of change'. 
  • Does facebook theme infringe copyright? (IELTS TUTOR giải thích: Liệu đề tài facebook có vi phạm về bản quyền?)
  • Universal Studios is a theme park. (IELTS TUTOR giải thích: Universal Studios là một công viên giải trí)
  • One of Chomsky's main themes is that the appearance of open debate is illusion. 
  • The need to strengthen the family has been a recurrent theme for the Prime Minister.
  • The novel's central theme is the perennial conflict between men and women. 
  • This painting points to another recurring theme in Munch's work.

2. Mang nghĩa"(âm nhạc) chủ đề (của bài hát, bản nhạc)"

=A theme is a short simple tune on which a piece of music is based/Theme music or a theme song is a piece of music that is played at the beginning and end of a film or of a television or radio programme.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  •  ...variations on themes from Mozart's The Magic Flute. 
  • ...the theme from Dr Zhivago.
  • The programme has an appallingly catchy theme tune.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE