Return to site

Cách paraphrase , which (...dẫn đến điều gì) trong tiếng anh

· Grammar

Bên cạnh điểm báo về chủ đề beauty industry cùng giải thích kĩ các từ vựng, IELTS TUTOR hướng dẫn các cách paraphrase , which (...dẫn đến điều gì) trong tiếng anh, từ đó em có thể tránh việc lặp từ nhé

I. Nhắc lại cách dùng , which

The first beneficial effect has been decreasing cultural differences between communities, which may abolish the misunderstanding of a person who is different from a vast community.

, which: đại diện cho cả câu trước đó, học thêm cách dùng , which

II. Các cách paraphrase , which

1. , and this ...

Phải có dấu , học kĩ thêm về cách dùng liên từ and

Ví dụ:

The first beneficial effect has been decreasing cultural differences between communities, and this may abolish the misunderstanding of a person who is different from a vast community.

2. ...,thereby/thus ving...

  • Hình thức rút gọn mệnh đề quan hệ 

Ví dụ:

The first beneficial effect has been decreasing cultural differences between communities, thereby abolishing the misunderstanding of a person who is different from a vast community.

3.....As a result, this...

Ví dụ:

The first beneficial effect has been decreasing cultural differences between communities. As a result, this may abolish the misunderstanding of a person who is different from a vast community.

4. that + clause (S+V) + V chính

Ví dụ:

That the first beneficial effect has been decreasing cultural differences between communities may abolish the misunderstanding of a person who is different from a vast community.

5. ...in order to / so as to / with the aim of ving...

Ví dụ:

If there is a general acceptance of foreign culture, foreign businesses can set up offices more quickly everywhere, which reduces cost and time in order to bring profit.

Có thể paraphrase thành:

  • If there is a general acceptance of foreign culture, foreign businesses can set up offices more quickly everywhere with the aim of reducing cost and time in order to bring profit.

6. Dùng mệnh đề if loại 1 về sự thật

Ví dụ:

If foreign businesses can operate offices more quickly everywhere thanks to a general acceptance of foreign culture , it will reduce cost and time in order to bring profit

7. Thanks to / because of / due to the fact that / due to

Ví dụ:

If foreign businesses can operate offices more quickly everywhere thanks to a general acceptance of foreign culture , it will reduce cost and time in order to bring profit

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK