Cách dùng tính từ"distracted"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"distracted"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"distracted"tiếng anh

Mang nghĩa"xao nhãng"

=If you are distracted, you are not concentrating on something because you are worried or are thinking about something else.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • She had seemed curiously distracted. 
  • ...a distracted look in her eyes.
  • He may have been distracted. (IELTS TUTOR giải thích:   Anh ta có thể bị xao lãng)
  • I'm so easily distracted lately. (IELTS TUTOR giải thích:   Gần đây tôi rất dễ bị sao nhãng)
  • I get distracted when listening to others. (IELTS TUTOR giải thích:   Tôi lơ đểnh khi lắng nghe những người khác)
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE