Cách dùng danh từ "Citizen" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh tham khảo Vì sao IELTS Writing Học Mãi vẫn 5.0?, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ "Citizen" tiếng anh

I. Citizen là danh từ đếm được

II. Cách dùng

1. Mang nghĩa "công dân, dân"

=a person who is a member of a state or country, and has legal rights there

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  •  a British citizen 
  • He is a law - abiding citizen. (IELTS TUTOR giải thích: Anh ta là một công dân có tinh thần thượng tôn pháp luật)
  • To work in the US you must be a legal citizen or have a valid work visa.
  • He's hardly a model citizen. (IELTS TUTOR giải thích: Anh ta hầu như không phải là một công dân mẫu mực) 
  • Every citizen shows sneering contempt. (IELTS TUTOR giải thích: Mọi người dân thể hiện sự coi thường nhạo báng)

2. Mang nghĩa "người dân thành thị"

=A citizen is also a person who lives in a particular place

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • My sister is now a New Hampshire citizen.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc