Paraphrase cụm"Their youth"(Diễn đạt"tuổi trẻ"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase cụm"Their youth"(Diễn đạt"tuổi trẻ"tiếng anh), IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • The period of their early years

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: During the period of their early years, they were full of energy and enthusiasm.

 • Their formative years

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The experiences they had during their formative years helped shape their personalities.

 • The time of their adolescence

 • Their teenage years

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Their teenage years were marked by rebellion and a desire for independence.

 • The time of their youthfulness

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: During the time of their youthfulness, they were full of vitality and optimism.

 • Their early adulthood

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: In their early adulthood, they were focused on building their careers and starting families.

 • Their prime years

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Their prime years were characterized by success and achievement in their personal and professional lives.

 • Their developmental years

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Their developmental years were critical for their cognitive and emotional growth.

 • The time of their youthful vigor

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The time of their youthful vigor was marked by a sense of adventure and exploration.

 • The period of their early life

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The period of their early life played a significant role in shaping their beliefs and values.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE