Paraphrase"building a strong financial foundation is easier when individuals are young"

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase"building a strong financial foundation is easier when individuals are young", IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Establishing a solid/secure financial base/establishing a strong financial foundation is usually simpler during the earlier stages of one's life/in the initial stages of building one's finances/in the early stages of one's financial journey.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng động từ"establish"tiếng anh
  • It is often easier to create a strong financial footing when individuals are in the initial phases of their lives.
  • Building a stable/firm financial foundation is commonly more feasible in the early stages of adulthood/during the beginning stages of adulthood/in the early stages of financial planning.
  • Developing a firm financial base is frequently more manageable when people are in their formative years.
  • A strong financial foundation is generally easier to build ....
  • Creating a stable financial footing is usually more feasible/achievable/attainable when people are just starting out in their financial journey.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng & word form của "feasible" tiếng anh
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE