Paraphrase cụm"Teach young people how to become responsible members of society"tiếng anh

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase cụm"Teach young people how to become responsible members of society"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Teach young people how to become responsible members of society/how to behave ethically and morally in their communities.
  • Instill in youth the values and behaviors necessary for good citizenship.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng từ "instill" tiếng anh
  • Educate children on the importance of being law-abiding and contributing members of their community.
  • Train young individuals to be model citizens.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng động từ "train" tiếng anh
  • Instruct adolescents on how to conduct themselves as productive members of society.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng động từ"instruct"tiếng anh
  • Equip young people with the knowledge and skills necessary to be successful citizens.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng động từ"equip"tiếng anh
  • Provide young people with the tools they need to make positive contributions to society.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng động từ "provide" tiếng anh
  • Foster the development of good citizenship qualities in young people.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE