Paraphrase cụm"several weeks"(Diễn đạt"vài tuần"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase cụm"several weeks"(Diễn đạt"vài tuần"tiếng anh)), IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • A few weeks 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "We should have the results in a few weeks."
 • Some weeks 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "I'll be out of town for some weeks this summer."
 • A handful of weeks 
 • A couple of weeks 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "I should have the book finished in a couple of weeks."
 • A number of weeks 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "The training program lasts for a number of weeks."
 • Several fortnights
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "We'll be on vacation for several fortnights."
 • A span of weeks 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "The construction project will take a span of weeks to complete."
 • Multiple weeks 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "The training requires multiple weeks of practice."
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE