Paraphrase câu"More and more people no longer read the newspaper or watch TV programs to get news. They get news about the world through the internet"IELTS WRITING TASK 2

· Paraphrase,Paraphrase câu writing task 2

Bên cạnh Paraphrase câu"More and more people no longer read the newspaper or watch TV programs to get news. They get news about the world through the internet"IELTS WRITING TASK 2, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Kiến thức liên quan

II. Paraphrase câu"More and more people no longer read the newspaper or watch TV programs to get news. They get news about the world through the internet"IELTS WRITING TASK 2

IELTS TUTOR lưu ý:

  • An increasing number of individuals are now turning away from traditional media such as newspapers and TV shows to obtain news about the world, instead relying on the internet.

  • People are increasingly getting their news from the internet instead of relying on newspapers or TV programs/traditional media outlets such as newspapers and TV programs, signaling a shift away from traditional media.

  • The internet is becoming the preferred source of news for an increasing number of individuals.....

  • A growing number of people are now using the internet as their primary source of news,....

  • The trend is shifting towards obtaining news from the internet as an increasing number of people are no longer reading newspapers or watching TV programs to stay informed about the world. >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ "informed"&cụm"keep somebody informed...

  • More and more people are using the internet to stay informed about current events, replacing the traditional sources of news like newspapers and TV shows.

  • There is a growing preference for obtaining news from the internet, with fewer individuals relying on traditional media sources such as newspapers and TV programs. >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng & Word form của "preference / prefer"

  • Traditional media outlets such as newspapers and TV shows are losing ground to the internet as people increasingly turn to the web for their daily dose of news.

  • The internet is becoming the go-to source of news for a larger proportion of the population, replacing newspapers and TV programs as the primary sources of information.

  • With each passing day, an increasing number of people are using the internet to stay updated on news and events, foregoing traditional media sources like newspapers and TV programs.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE