Paraphrase cụm"electric vehicles"(Diễn đạt"xe điện"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase cụm"electric vehicles"(Diễn đạt"xe điện"tiếng anh), IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Plug-in vehicles (IELTS TUTOR xét ví dụ: "Plug-in vehicles can be charged using a standard electrical outlet.")
 • Electric cars (IELTS TUTOR xét ví dụ: "Electric cars have zero tailpipe emissions.")
 • Zero-emission vehicles (IELTS TUTOR xét ví dụ: "Zero-emission vehicles play a crucial role in combating air pollution.")
 • Eco-friendly vehicles (IELTS TUTOR xét ví dụ: "Eco-friendly vehicles contribute to a cleaner and greener environment.")  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng danh từ "vehicle" tiếng anh 
 • Sustainable transportation (IELTS TUTOR xét ví dụ: "Sustainable transportation options like electric vehicles help mitigate climate change.")
 • Alternative fuel vehicles (IELTS TUTOR xét ví dụ: "Alternative fuel vehicles, such as electric cars, are becoming more accessible.")
 • Green/Electrified automobiles
  • IELTS TUTOR xét ví dụ
   • Green automobiles, like electric vehicles, offer a cleaner mode of transportation.
   • The market for electrified automobiles is expanding rapidly.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE