Paraphrase cụm"change your room"tiếng anh

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase cụm"change your room"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Rearrange your room - IELTS TUTOR xét ví dụ: You might feel better if you rearrange your room.
  • Redecorate your room - IELTS TUTOR xét ví dụ: It's time to redecorate your room to give it a fresh new look.
  • Alter your room - IELTS TUTOR xét ví dụ: You can alter your room by adding new furniture or changing the color scheme.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng động từ "alter" tiếng anh
  • Transform your room - IELTS TUTOR xét ví dụ: With a few changes, you can transform your room into a cozy retreat.
  • Modify your room - IELTS TUTOR xét ví dụ: You can modify your room to create more space or make it more functional.
  • Revamp your room - IELTS TUTOR xét ví dụ: It's time to revamp your room with some new decor and furniture.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng động từ"renovate"tiếng anh
  • Refurbish your room - IELTS TUTOR xét ví dụ: You can refurbish your room with new paint, wallpaper, or lighting.
  • Make over your room - IELTS TUTOR xét ví dụ: A room makeover can be fun and exciting, and you'll love the results.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE