Cách dùng tính từ"awful"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"awful"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"awful"tiếng anh

1. Mang nghĩa"tởm, tệ"

= very cruel or unkind

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • They committed the most awful atrocities. 
 • That’s an awful thing to say. 
 • I’m awful at remembering names. 
 • Something awful happened. (IELTS TUTOR giải thích: Có điều gì đó kinh khủng đã xảy ra)
 • He’s an awful actor. 
 • I was worried that something awful had happened to him
 •  This wine tastes awful. 
 • These awful people behind us talked all through the film. 
 • The smell was absolutely awful. 
 • He had the awful feeling that everyone was laughing at him.

2. Dùng để nhấn mạnh về chất lượng

=complete /used for emphasizing a particular quality

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • I made an awful fool of myself last night, didn’t I? 
 • It’s an awful shame to waste all this good food.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE