Paraphrase"confident"(Diễn đạt "tự tin"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Paraphrase"confident"(Diễn đạt "tự tin"tiếng anh)

I. Kiến thức liên quan

II. Paraphrase"confident"(Diễn đạt "tự tin"tiếng anh)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Self-assured:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "In fact, self-assured individuals are willing to step out of their comfort zone to challenge their limits themselves, enabling them to overcome obstacles and difficulties in life."
 • Bold:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "In fact, bold individuals are willing to step out of their comfort zone to challenge their limits themselves, enabling them to overcome obstacles and difficulties in life."
 • Fearless:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "In fact, fearless individuals are willing to step out of their comfort zone to challenge their limits themselves, enabling them to overcome obstacles and difficulties in life."
 • Assertive:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "In fact, assertive individuals are willing to step out of their comfort zone to challenge their limits themselves, enabling them to overcome obstacles and difficulties in life."
 • Courageous:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "In fact, courageous individuals are willing to step out of their comfort zone to challenge their limits themselves, enabling them to overcome obstacles and difficulties in life."
 • Self-reliant:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "In fact, self-reliant individuals are willing to step out of their comfort zone to challenge their limits themselves, enabling them to overcome obstacles and difficulties in life."
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE