Paraphrase"hard work (n)"(Diễn đạt "tự tin"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Paraphrase"hard work (n)"(Diễn đạt "tự tin"tiếng anh)

I. Kiến thức liên quan

II. Paraphrase"hard work (n)"(Diễn đạt "tự tin"tiếng anh)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Diligence: 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Thomas Edison exhibited unwavering diligence, enduring over 10,000 failures before creating the first light bulb.
 • Effort: 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Thomas Edison's tireless effort led him through more than 10,000 attempts before perfecting the light bulb.
 • Endeavor: 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Thomas Edison's relentless endeavor propelled him through numerous failures before achieving the breakthrough with the light bulb.
 • Labor: 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Thomas Edison devoted extensive labor, facing failure over 10,000 times before succeeding with the invention of the light bulb.
 • Persistence: 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Thomas Edison's persistence shone through as he persisted through over 10,000 failed attempts before triumphing with the light bulb.
 • Struggle: 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Thomas Edison faced immense struggle, encountering failure over 10,000 times before finally innovating the light bulb.
 • Tenacity: 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Thomas Edison's tenacity was evident as he persisted through more than 10,000 setbacks before finally achieving success with the light bulb.
 • Exertion: 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Thomas Edison exerted tremendous effort, enduring over 10,000 failures before finally creating the light bulb.
 • Perseverance: 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Thomas Edison's perseverance was remarkable, enduring over 10,000 failures before ultimately succeeding with the light bulb.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE