Paraphrase"clothes (n)"(Diễn đạt "quần áo"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Paraphrase"clothes (n)"(Diễn đạt "quần áo"tiếng anh)

I. Kiến thức liên quan

II. Paraphrase"clothes (n)"(Diễn đạt "quần áo"tiếng anh)

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Apparel IELTS TUTOR xét ví dụ: "I was eager to have new apparel for my upcoming birthday."

  • Garments IELTS TUTOR xét ví dụ: "I was eager to have new garments for my approaching birthday."

  • Attire IELTS TUTOR xét ví dụ: "I was eager to have new attire for my forthcoming birthday."

  • Outfit IELTS TUTOR xét ví dụ: "I was eager to have a new outfit for my impending birthday."

  • Wardrobe IELTS TUTOR xét ví dụ: "I was eager to update my wardrobe for my nearing birthday."

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE