Paraphrase"information (n)"(Diễn đạt "thông tin"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Paraphrase"information (n)"(Diễn đạt "thông tin"tiếng anh)

I. Kiến thức liên quan

II. Paraphrase"information (n)"(Diễn đạt "thông tin"tiếng anh)

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Data: IELTS TUTOR xét ví dụ: "If you require additional data regarding the site, feel free to reach out to me."

  • Details: IELTS TUTOR xét ví dụ: "Should you need more details concerning the site, please feel free to get in touch with me."

  • Facts: IELTS TUTOR xét ví dụ: "If you need any further facts about the site, don't hesitate to contact me."

  • Knowledge: IELTS TUTOR xét ví dụ: "Should you require further knowledge about the site, feel free to contact me without hesitation."

  • Insight: IELTS TUTOR xét ví dụ: "If you seek more insight into the site, please don't hesitate to reach out to me."

  • Particulars: IELTS TUTOR xét ví dụ: "Should you require any further particulars regarding the site, please feel free to contact me."

  • Facts and figures: IELTS TUTOR xét ví dụ: "Should you require more facts and figures about the site, please don't hesitate to contact me."

  • Details and specifics: IELTS TUTOR xét ví dụ: "If you need more details and specifics about the site, please feel free to contact me."

  • Particular information: IELTS TUTOR xét ví dụ: "Should you require any particular information about the site, please do not hesitate to contact me."

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE