Paraphrase câu"With his assistance, I was able to excel academically. He consistently furnished me with study materials pertinent to my field of study, and offered encouragement and motivation when I struggled."

· Paraphrase,Paraphrase câu writing task 2

Bên cạnh Paraphrase câu"With his assistance, I was able to excel academically. He consistently furnished me with study materials pertinent to my field of study, and offered encouragement and motivation when I struggled.", IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Kiến thức liên quan

II. Cách Paraphrase

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Thanks to his help, I was able to study effectively and achieve my academic goals. He consistently provided me with study materials that were pertinent to my major, and offered words of encouragement and motivation whenever I needed them. >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"encouragement"tiếng anh

  • Thanks to his guidance, I was able to achieve academic success. He provided me with study materials that were closely aligned with my major, and his unwavering encouragement and motivation helped to keep me on track.

  • With his help, I was able to excel academically. He consistently furnished me with study materials tailored to my major, and his unwavering encouragement and motivation were instrumental in my success. >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"motivate"tiếng anh

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE