Cách dùng động từ"condition"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"condition"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"condition"

1."condition" là ngoại động từ

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"có tác động quan trọng quan trọng đối với ai/cái gì; quy định, quyết định"

=If someone is conditioned by their experiences or environment, they are influenced by them over a period of time so that they do certain things or think in a particular way.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Growing up in poverty conditioned him to be resourceful and resilient.
 • We are all conditioned by early impressions and experiences. 
 • The size of the carpet is conditioned by the area of the room (IELTS TUTOR giải thích: bề rộng của tấm thảm tuỳ thuộc vào diện tích của gian phòng)
 • People are conditioned into believing that they have no power over their situation.
 • The success of the project was conditioned on securing additional funding.
 • The job offer was conditioned on passing a background check.

2.2. Mang nghĩa"huấn luyện cho ai/cái gì quen với cái gì, chuẩn bị tốt nhất để cái gì dễ xảy ra"

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The hair stylist conditioned her client's hair to prepare it for coloring.
 • The manufacturer conditioned the leather to make it softer and more durable.
 • The teacher conditioned the students to be punctual and organized.
 • It didn't take them long to become conditioned to the new environment (IELTS TUTOR giải thích: chẳng bao lâu họ đã quen với môi trường mới)
 • Animals can be conditioned to expect food at certain times (IELTS TUTOR giải thích: có thể huấn luyện cho thú biết chờ ăn vào những giờ giấc nhất định)
 • The mechanic conditioned the car's air conditioning system to ensure optimal performance.
 • The terms of the lease were conditioned on the tenant maintaining the property in good condition.
 • The researcher conditioned the rats to respond to a certain sound with a specific behavior.
 • He conditioned his body for the upcoming marathon.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE