Paraphrase câu"people who rely on fast food as their primary source of food tend to have a shorter lifespan compared to those who follow a diet that consists of nutritious and wholesome foods."

· Paraphrase câu writing task 2,Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase câu"people who rely on fast food as their primary source of food tend to have a shorter lifespan compared to those who follow a diet that consists of nutritious and wholesome foods.", IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Kiến thức liên quan

II. Cách Paraphrase

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Individuals whose diet primarily consists of fast food tend to have a shorter lifespan compared to those who consume a balanced and nutritious diet.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng từ "span" tiếng anh
  • The longevity of individuals /The average/typical lifespan of individuals who frequently consume fast food is typically lower/shorter in comparison to those who follow a healthy eating regimen/those who follow a diet that is nourishing and well-balanced/those who have a menu filled with wholesome foods/those who follow a diet that is filled with wholesome and nutritious food options.
  • The typical lifespan of those who/The life expectancy of people who eat fast food as their main/primary source of sustenance is often diminished, compared to those who have a diet rich in essential nutrients/healthy and nutritious options.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng danh từ "expectation" 
  • People who eat fast food as a regular part of their diet tend to have a reduced/shorter life expectancy in comparison to those who consume a healthy and nutritious diet
  • Fast food consumption often leads to a shorter lifespan in comparison to those who have a diet filled with essential vitamins, minerals, and nutrients.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE